บุคลากร

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้บริหาร

เสาวรส

นาง เสาวรส แสนสุข

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ชำนาญการ


เอนก

นาย เอนก สุจริตพาณิชยกุล

หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชำนาญการ


ทุเรียน

นาง ทุเรียน แสนทิพย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน


ฐิติวิชญ์

นาย ฐิติวิชญ์ วงศ์พิศาล

หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ปฏิบัติการ


งานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

จิราภรณ์

นางสาว จิราภรณ์ วิรุณศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ


เพ็ญประภา

นางสาว เพ็ญประภา ผดุงกล้า

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ


ยุพิน

นาง ยุพิน ปิ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย


รุ่งโรจน์

นาย รุ่งโรจน์ แสงสุวรรณเมฆา

พนักงานรับโทรศัพท์
ลูกจ้างประจำ


พรชัย

นาย พรชัย พิพรรธพงษ์

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษจ้างเหมา


รัตนา

นาง รัตนา คล้ายสอน

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัย


กัญจน์รัตน์

นางสาว กัญจน์รัตน์ กิ่งชา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานพิเศษ


งานบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ประเสริฐ

นาย ประเสริฐ เขมา

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


บุญสืบ

นาย บุญสืบ เทียนทองคำ

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


สุรศรี

นาย สุรศรี แสนทิพย์

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษจ้างเหมา


ชัชวลิต

นาย ชัชวลิต ฉ่ำแสง

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษจ้างเหมา


อิทธิเดช

นาย อิทธิเดช วิลัยหงษ์

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


พิทักษ์กุล

นาย พิทักษ์กุล บุตรสกุลการ

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษ


มนตรี

นาย มนตรี พันธ์ผา

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษ


ฉัตร

นาย ฉัตร บินอาหมัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิเศษจ้างเหมา


ธนา

นาย ธนา ชำนาญศิลป์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิเศษ


สุมาลี

นาง สุมาลี พอกพูล

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิเศษ


นพดล

นาย นพดล นันทะชัย

พนักขับรถ
พนักงานพิเศษ


สุรสิทธิ์

นาย สุรสิทธิ์ ชอบใช้

พนักขับรถ
พนักงานพิเศษ


ปรัชญา

นาย ปรัชญา หงิมตรุษ

พนักขับรถ
พนักงานพิเศษ


สมหมาย

นาย สมหมาย จำทุ่งวัง

พนักขับรถ
พนักงานพิเศษ


งานสุขาภิบาลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

นาย เอกลักษณ์ ด้วงถึง

วิศวกร ปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย


องอาจ

นาย องอาจ โชคบำรุง

วิศวกร
ปฏิบัติการ


จักรพงษ์

นาย จักรพงษ์ ช่วยนุกูล

วิศวกรไฟฟ้า
พนักงานมหาวิทยาลัย


จิราวัฒน์

นาย จิราวัฒน์ ณ รังษี

นายช่างเทคนิค
พนักงานพิเศษจ้างเหมา


นพดล

นาย นพดล อินทร์ดี

พนักงานบริการ
ลูกจ้างประจำ


ไตรเทพ

นาย ไตรเทพ เอี่ยมเขียว

พนักงานบริการ
ลูกจ้างประจำ


นิพนธ์

นาย นิพนธ์ ปิ่นแก้ว

พนักขับรถ
ลูกจ้างประจำ


เลาแก้ว

นาย เลาแก้ว พาอ่อน

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษจ้างเหมา


พิพัฒน์

นาย พิพัฒน์ แก้วประภา

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


อาคม

นาย อาคม เรืองโอสถ

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


วิรัตน์

นาย วิรัตน์ เอี่ยมขำ

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


เกรียงศักดิ์

นาย เกรียงศักดิ์ คงมา

วิศวกรโยธา
พนักงานมหาวิทยาลัย


ชัยมนู

นาย ชัยมนู ชัยงาม

สถาปนิก
พนักงานมหาวิทยาลัย


วิโชติ

นาย วิโชติ ชอบใช้

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


อนันต์

นาย อนันต์ ทิมน้อย

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


โยธิน

นาย โยธิน แสนมนตรี

วิศวกร
พนักงานพิเศษ


สมมิต

นาย สมมิต บุญมา

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


อนุชา

นาย อนุชา สาสิงห์

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ