บุคลากร

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้บริหาร

เสาวรส

นาง เสาวรส แสนสุข

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ชำนาญการ


เอนก

นาย เอนก สุจริตพาณิชยกุล

หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชำนาญการ


ทุเรียน

นาง ทุเรียน แสนทิพย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน


ฐิติวิชญ์

นาย ฐิติวิชญ์ วงศ์พิศาล

หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ปฏิบัติการ


งานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

จิราภรณ์

นางสาว จิราภรณ์ วิรุณศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ


ชุติมณฑน์

นาง ชุติมณฑน์ สูตรสุคนธ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน


กิตติมา

นาง กิตติมา ไชยกิจ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน


เพ็ญประภา

นางสาว เพ็ญประภา ผดุงกล้า

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ


ยุพิน

นาง ยุพิน ปิ่นแก้ว

พนักงานธุรการ
พนักงานราชการ


รุ่งโรจน์

นาย รุ่งโรจน์ แสงสุวรรณเมฆา

พนักงานรับโทรศัพท์
ลูกจ้างประจำ


พรชัย

นาย พรชัย พิพรรธพงษ์

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


สุวิมล

นางสาว สุวิมล สมสุข

พนักงานธุรการ
พนักงานพิเศษ


งานบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ณัชย์ณรงค์พรหมถ์

นาย ณัชย์ณรงค์พรหมถ์ เจริญสุข

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ


ประเสริฐ

นาย ประเสริฐ เขมา

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


บุญสืบ

นาย บุญสืบ เทียนทองคำ

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


สุรศรี

นาย สุรศรี แสนทิพย์

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


ชัชวลิต

นาย ชัชวลิต ฉ่ำแสง

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


อิทธิเดช

นาย อิทธิเดช วิลัยหงษ์

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


รุ่ง

นาย รุ่ง ชูราศรี

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


ปัญญา

นาย ปัญญา ฤกษ์ประวัติ

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ


ชวลิต

นาย ชวลิต ไชยศิรินทร์

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษ


พิทักษ์กุล

นาย พิทักษ์กุล บุตรสกุลการ

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษ


สายันต์

นาย สายันต์ กรุดเนียม

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษ


ปริทัศน์

นาย ปริทัศน์ ผ่วงผาด

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษ


มนตรี

นาย มนตรี พันธ์ผา

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษ


ภัทรกร

นาย ภัทรกร ขำงิ้ว

พนักงานขับรถ
พนักงานพิเศษ


ฉัตร

นาย ฉัตร บินอาหมัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิเศษ


ธนา

นาย ธนา ชำนาญศิลป์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิเศษ


อิทธิพล

นาย อิทธิพล ดาวเรือง

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิเศษ


สุมาลี

นาง สุมาลี พอกพูล

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิเศษ


งานสุขาภิบาลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

นาย เอกลักษณ์ ด้วงถึง

วิศวกร
ปฏิบัติการ


องอาจ

นาย องอาจ โชคบำรุง

วิศวกร
ปฏิบัติการ


ชัยยศ

นาย ชัยยศ แซ่เจา

วิศวกรไฟฟ้า
ปฏิบัติการ


จักรพงษ์

นาย จักรพงษ์ ช่วยนุกูล

วิศวกรไฟฟ้า
พนักงานราชการ


จิราวัฒน์

นาย จิราวัฒน์ ณ รังษี

นายช่างเทคนิค
พนักงานราชการ


รังสรรค์

นาย รังสรรค์ ณ รังษี

ช่างฝีมือโรงงาน
ลูกจ้างประจำ


สมภพ

นาย สมภพ ผาสิน

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ลูกจ้างประจำ


วัลลภ

นาย วัลลภ ศรีผดุง

พนักงานบริการ
ลูกจ้างประจำ


นพดล

นาย นพดล อินทร์ดี

พนักงานบริการ
ลูกจ้างประจำ


ไตรเทพ

นาย ไตรเทพ เอี่ยมเขียว

พนักงานบริการ
ลูกจ้างประจำ


นิพนธ์

นาย นิพนธ์ ปิ่นแก้ว

พนักงานบริการ
ลูกจ้างประจำ


นพรัตน์

นาย นพรัตน์ สุขรัตน์

พนักงานดูแลการสอน
ลูกจ้างประจำ


เลาแก้ว

นาย เลาแก้ว พาอ่อน

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


พิพัฒน์

นาย พิพัฒน์ แก้วประภา

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


อาคม

นาย อาคม เรืองโอสถ

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


ณัฐพงษ์

นาย ณัฐพงษ์ ฉิมพาลี

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


ณัฐสิทธิ์

นาย ณัฐสิทธิ์ งามโสภา

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


วิรัตน์

นาย วิรัตน์ เอี่ยมขำ

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


อนุพันธ์

นาย อนุพันธ์ สังข์แก้ว

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ


นพโรจน์

นาย นพโรจน์ ก้องภพจิตรวีร์

พนักงานบริการ
พนักงานพิเศษ