กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2567

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2567

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2567 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีในยุคดิจิทัล ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง