มหาวิทยาลัยร่วมงาน “ GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S”

มหาวิทยาลัยร่วมงาน “ GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ ด้วงถึง วิศวกร กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ผู้ประสานงานโครงการ “Green University ทิ้งเทิร์นให้โลกจำ” ร่วมงาน “GC Sustainable Living Symposium 2023: WE ARE GEN S” จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเรียนรู้และร่วมแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลก พร้อมยังเป็นเวทีแบ่งปันและต่อยอดแนวคิด แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนให้กับหลากหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรกลาง สมาคมที่เกี่ยวข้อง SMEs สถาบันการศึกษา ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้จุดประกายสร้างการรับรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อผลลัพธ์เป้าหมาย Sustainable Living ครอบคลุมทั้งมิติของ Business (การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) Decarbonization     (การลดคาร์บอนเพื่อก้าวสู่ Net Zero) และ Circular Economy (End to End Waste Management & Inclusiveness)  ภายในงานมีพิธีประกาศผลโครงการ“Green University ทิ้งเทิร์นให้โลกจำ” ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกและบริหารจัดการขยะบนพื้นฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้งภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการแข่งขันจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกสะอาดใช้แล้ว นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล อัพไซเคิล และบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การขยายผลเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้นแบบในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมี 11 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ   โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือส่งมอบขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับ 1 จำนวน 2,346 ชิ้น และส่งมอบขวดพลาสติกเป็นอันดับที่ 2 จำนวน 43,050 ขวด เมื่อคิดเฉลี่ยต่อจำนวนนักศึกษา 1 คนอยู่ที่  2.07 เป็นอันดับที่ 5 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร