ประชาสัมพันธ์ใช้รถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกเนื่องจากมีการจัดงานวันรวมน้ำใจ มจพ.

ประชาสัมพันธ์ใช้รถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกเนื่องจากมีการจัดงานวันรวมน้ำใจ มจพ.