ทีมกองอาคารสถานที่ฯฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อละอองฝอยเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

ทีมกองอาคารสถานที่ฯฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อละอองฝอยเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ  ผอ.เสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะหุ่นยนต์ พร้อมทีมงานกองอาคารสถานที่ฯ นำหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เข้ามาติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน บริเวณพื้นที่ของอาคารนวมินทรราชินี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย (เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564