โครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย”

โครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนจำนวน 24 แห่ง และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมถึงลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรต่อไป จึงได้ดำเนินการโครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย” ขึ้น และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ร้านค้าทุกร้านภายในมหาวิทยาลัยงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว