ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric 2017

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric 2017

ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2017 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดอันดับที่ 8 ของประเทศไทย และติดอันดับที่ 176 ของโลก โดยมีคะแนนรวมทั้ง 6 ด้าน เท่ากับ 5,153 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10,000 คะแนน คิดเป็น 51.53% โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste (การจัดการของเสีย) 18%
4. Water (การจัดการน้ำ) 10%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

>>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017